مدیر

مشخصات مدیر صندوق

سمت
نام
شماره ثبت
محل ثبت
مدیر
پردازش اطلاعات مالي پارت
439763
تهران

مشخصات کلی

نام
سرمایه ثبت شده
سرمایه پرداخت شده
...