زمانبندی و درصد جذب سرمایه طبق فراخوان مدیر
مبالغ مورد نظر برای فراخوان مرحله دوم مبالغ مورد نظر برای فراخوان مرحله اول میزان تادیه شده در زمان پذیره نویسی کل سرمایه