مشخصات مدیر صندوق

سمت نام شماره ثبت محل ثبت
مدیر
پردازش اطلاعات مالي پارت
439763
تهران

مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده
...